Hội nghị công nhân viên chức năm học 2019-2020 trường MN Quang Hưng