Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Quang Hưng - Kiến Xương - Thái Bình
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

DIỄN VĂN KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019

DiÔn v¨n khai gi¶ng

n¨m häc 2018 - 2019 tr­êng MÇm non QUANG hƯNG

KÝnh th­a: - C¸c vÞ ®¹i biÓu kh¸ch quý! Th­a c¸c bËc phô huynh, c¸c c« gi¸o vµ c¸c ch¸u häc sinh yªu quý!

§­îc sù chØ ®¹o cña phßng GD&§T HuyÖn KiÕn X­¬ng. Sù quan t©m cña §¶ng uû, H§ND, UBND x· Quang Hưng. H«m nay tr­êng MÇm non long träng tæ chøc lÔ khai gi¶ng n¨m häc míi 2018 -2019.

Trong kh«ng khÝ t­ng bõng phÊn khëi vµ trang träng nµy, cho phÐp t«i thay mÆt cho c¸n bé, gi¸o viªn, nh©n viªn vµ c¸c ch¸u häc sinh, xin nhiÖt liÖt chµo mõng c¸c vÞ ®¹i biÓu kh¸ch quý, chµo mõng c¸c ch¸u häc sinh th©n yªu; Xin tr©n träng göi tíi c¸c vÞ ®¹i biÓu kh¸ch quý, c¸c §/C l·nh ®¹o ®¹i diÖn cho §¶ng, chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, c¸c bËc phô huynh häc sinh lêi kÝnh chóc søc khoÎ vµ lêi c¶m ¬n ch©n thµnh nhÊt.

KÝnh th­a c¸c vÞ ®¹i biÓu!

- Trong nhiÒu n¨m qua, nhµ tr­êng lu«n ph¸t huy nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ®­îc, tiÕp tôc phÊn ®Êu v­¬n lªn gi÷ v÷ng danh hiÖu TËp thÓ L§XS;

- ChØ ®¹o thùc hiÖn tèt việc ch¨m sãc nu«i d­ìng trÎ; tổ chức ký cam kÕt hîp ®ång thùc phÈm s¹ch, ®¶m b¶o chÊt l­îng thùc phÈm t­¬i, ngon; X©y dùng thùc ®¬n phong phó, phï hîp víi gi¸ c¶; hµng ngµy khö c¸c chÊt bÈn trong thùc phÈm b»ng m¸y khö ®éc «z«n, chÕ biÕn thùc phÈm ®óng quy tr×nh bÕp 1 chiÒu, hÖ thèng bÕp ga ®­îc l¾p ®Æt vµ sö dông hiÖu qu¶, c¸c ®iÒu kiÖn phôc vô cho nu«i d­ìng ®­îc bæ sung hîp lý, ®¶m b¶o vÖ sinh, chÊt l­îng b÷a ¨n cña trÎ ®­îc n©ng cao; thùc hiÖn tèt c«ng t¸c phßng chèng dÞch bÖnh, gi¸o dôc vµ b¶o vÖ m«i tr­êng; ®¶m b¶o tuyÖt ®èi VSATTP, trong nhiều năm qua, kh«ng x¶y ra tr­êng hîp ngé ®éc nµo lµm ¶nh h­ëng tíi søc khoÎ cña trÎ.

- Nhµ tr­êng ®· ®Æc biÖt quan t©m viÖc thùc hiện chất lượng giáo dục, c¸c ch¸u ®­îc tiÕp thu ch­¬ng tr×nh GDMN míi. Ban gi¸m hiÖu ®· b¸m s¸t vµo kÕ ho¹ch, nhiÖm vô n¨m häc ®Ó chØ ®¹o c¸c nhãm, líp n©ng cao chÊt l­îng giê d¹y, ®æi míi ph­¬ng ph¸p, rÌn kỹ năng trong mäi ho¹t ®éng, víi ph­¬ng ch©m “lÊy trÎ lµm trung t©m”, nh»m ph¸t huy tÝnh chñ ®éng, s¸ng t¹o cña trÎ.

- ChÊt l­îng CSGD trÎ cßn ®­îc kh¼ng ®Þnh qua c¸c kú thao gi¶ng, héi gi¶ng GV nu«i, d¹y giái tõ cÊp tr­êng ®Õn cÊp huyÖn, n¨m häc qua tr­êng tham gia thi ®å dïng ®å ch¬i cÊp huyện cấp tỉnh. XÕp lo¹i chÊt l­îng gi¸o dôc luôn duy trì tốt.

- Tõ nh÷ng thµnh tÝch trªn, n¨m häc 2017-2018: Tr­êng ®­îc c«ng nhËn danh hiÖu: TËp thÓ LĐTT xuất sắc. 17 đc đạt danh hiệu LĐTT trong đó có 1 đồng chí ®/c ®¹t CST§T, 4§/c đạt danh hiệu CSTĐCS, 3 đ/c ®­îc c«ng nhËn danh hiÖu Giáo viên giỏi Tỉnh, 3 đ/c đạt giáo viên giỏi huyện;

Cã ®­îc thµnh tÝch trªn ®©y lµ do cã sù quan t©m s©u s¾c cña §¶ng uû, H§ND, UBND x· Quang Hưng, sù ®éng viªn, phèi kÕt hîp chÆt chÏ cña c¸c ban ngµnh, ®oµn thÓ trong x·, cña héi cha mÑ häc sinh vµ sù cè g¾ng, nç lùc, ®oµn kÕt, quyÕt t©m kh¾c phôc mäi khã kh¨n, phÊn ®Êu kh«ng mÖt mái cña tËp thÓ c¸n bé, gi¸o viªn, nh©n viªn trong nhµ tr­êng. §©y lµ niÒm ®éng viªn, khÝch lÖ cho CB,GV,NV tr­êng mÇm non Quang Hưng v÷ng tin b­íc vµo n¨m häc míi ®¹t kÕt qu¶ cao h¬n.

KÝnh th­a c¸c vÞ ®¹i biÓu!

Năm học 2018-2019 là năm tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về §æi míi c¨n b¶n, toµn diÖn Gi¸o dôc vµ §µo t¹o. Víi chñ ®Ò: §æi míi c«ng t¸c qu¶n lý, n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc; x©y dùng tr­êng mÇm non lÊy trÎ lµm trung t©m” và xây dựng trường học "An toàn về an ninh trật tự” . Lµ n¨m häc cñng cè vµ n©ng cao chÊt l­îng Phæ cËp mÉu gi¸o 5 tuæi; đẩy mạnh đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục, tăng cường hoạt động vui chơi và các hoạt động trải nghiệm, khám phá; việc giáo dục và hình thành kỹ năng sống phù hợp với độ tuổi của trẻ, với yêu cầu của XH hiện đại và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. T¨ng c­êng công tác tuyên truyÒn, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của XH đối với sự phát triển của trẻ, t¸c ®éng kÞp thêi gi÷a gia ®×nh vµ nhµ tr­êng gióp trÎ ph¸t triÓn tèt, t¹o nÒn t¶ng v÷ng ch¾c cho trÎ b­íc vµo líp 1.

H«m nay, cïng hoµ chung víi khÝ thÕ cña c¶ n­íc, tr­êng MÇm non Quang Hưng t­ng bõng ®ãn chµo n¨m häc míi. “Ngµy héi ®Õn tr­êng cña bД mét lÇn n÷a, thay mÆt c¸n bé, gi¸o viªn, häc sinh trong toµn tr­êng, ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c vÞ ®¹i biÓu khách quý, các nhà hảo tâm và các bậc phụ huynh.

Xin bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c ®èi víi mäi sù quan t©m gióp ®ì vµ mäi t×nh c¶m ch©n thµnh cña c¸c quý vÞ ®¹i biÓu ®· dµnh cho c« trß tr­êng mÇm non chóng t«i. Xin kÝnh chóc c¸c vÞ ®¹i biÓu c¸c bËc phô huynh m¹nh khoÎ, h¹nh phóc. Chóc c¸c c« gi¸o, c¸c ch¸u häc sinh b­íc vµo n¨m häc míi vui t­¬i vµ ®¹t nhiÒu thµnh tÝch míi.

Thay mÆt cho ban l·nh ®¹o nhµ tr­êng t«i xin trÞnh träng tuyªn bè: khai gi¶ng n¨m häc 2018- 2019 cña tr­êng MÇm non Quang Hưng, b¾t ®Çu./.

(Đánh trống)

Bế mạc khai giảng!

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Kính thưa các bậc phụ huynh và các cháu học sinh yêu quý.

Bài hát “Như có Bác trong ngày vui đại thắng” đã khép lại chương trình buổi lễ khai giảng năm học 2018-2019 – Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường ngày hôm nay. Các quý vị đại biểu các bậc phụ huynh không những đã dành thời gian về dự khai giảng còn có hoa và quà chúc mừng động viên cô trò nhà trường. Sự có mặt của quý vị đại biểu đã làm nên sự thành công của buổi lễ khai giảng hôm nay. Một lần nữa thay mặt tập thể CBGVNV nhà trường và trên 150 cháu học sinh xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những tình cảm của các quý vị đại biểu đại diện cho Đảng ủy- HĐND- UBND xã, mặt trận tổ quốc, và các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, hội phụ huynh đã dành sự quan tâm đặc biệt cho cô trò nhà trường.

Kính chúc các quý vị đại biểu mạnh khỏe – hạnh phúc.

Chúc năm học mới 2018-2019 của trường Mầm non tràn đầy niềm đầy vui và gặt hái được nhiều thành công mới. Xin trân trọng cảm ơn!


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Facebook